Període Mig de Pagament (PMP)

Ràtio del Període Mig de Pagament (PMP) a proveïdors de l’Ajuntament

El PMP és un indicador de l’endarreriment en el pagament a proveïdors de les administracions públiques, amb l’objectiu de controlar el deute comercial i lluitar contra la morositat en el sector públic. Aquesta ràtio no ha de superar el termini màxim de pagament que preveu la normativa sobre morositat, que actualment és de 30 dies comptats des de la data d’aprovació de la factura o certificació d’obra, segons correspongui.