Accessibilitat

DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

L’Ajuntament de Sant Ferriol s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d’octubre i el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica a www.santferriol.cat.


Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, degut a la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.


Contingut no accessible

El contingut que es detalla a continuació no és accessible per les raons següents:

 • Manca de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.
  • Hi pot haver errors puntuals d’edició en alguna pàgina web tant amb contingut HTML com a documents finals, publicats amb data posterior al 20 de setembre de 2018.
  • Existeixen alguns enllaços sense descripció.
  • Existeixen imatges sense descripció alternativa o amb poc contrast entre els colors de primer pla i fons.
 • El contingut no entra dins l’àmbit de la legislació aplicable.
  • Hi pot haver arxius ofimàtics o formularis web publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin totalment els requisits d’accessibilitat, tot i que s’ha procurat que la majoria sí que els compleixin.

Preparació de la declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració ha estat preparada amb data 11 de gener de 2024. El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació portada a terme pel mateix organisme. L’última revisió de la declaració s’ha efectuat amb data 11 de gener de 2024.


Presentació de suggeriments, queixes o reclamacions

Qualsevol persona pot demanar el compliment de requisits d’accessibilitat per mitjà de l’adreça electrònica ajuntament@santferriol.cat, o bé per via telefònica al 972 590 951 o presencialment al Camí de Juïnyà, s/n, 17850 – Sant Ferriol.

Es poden presentar sol·licituds d’informació accessible i queixes adreçant un escrit al Registre de documents de l’organisme, a l’adreça Camí de Juïnyà, s/n, 17850 – Sant Ferriol o per mitjà de la seu electrònica.

En cas de desacord amb la resposta a la sol·licitud d’informació accessible o a la presentació d’una queixa, la persona interessada pot iniciar una reclamació adreçant un escrit al Registre de documents de l’organisme, a l’adreça Camí de Juïnyà, s/n, 17850 – Sant Ferriol o per mitjà de la seu electrònica. Aquest procediment de reclamació (previst a l’article 13 del RD 1112/2018) entrà en vigor el 20 de setembre de 2020.

Les comunicacions formulades pels motius indicats a aquest apartat seran ateses per la Secretaria com responsable en matèria d’accessibilitat web de l’organisme.


Com demanar contingut en un format accessible

Si necessiteu informació en un format diferent, contacteu amb nosaltres a través del correu ajuntament@santferriol.cat indicant:

 • La URL del contingut
 • El vostre nom i correu electrònic
 • El format en què necessiteu la informació