Edictes al Butlletí Oficial de la Província de Girona

Exercici: 2023 Bop: 171-0 Edicte: 7482 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027
Exercici: 2023 Bop: 171-0 Edicte: 7479 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la gestió de residus municipals de Sant Ferriol
Exercici: 2023 Bop: 168-0 Edicte: 7464 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Informació pública de l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2023
Exercici: 2023 Bop: 167-0 Edicte: 7364 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres locals ordinàries (Núm. exp. 2023/26)
Exercici: 2023 Bop: 138-0 Edicte: 5932 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Nomenament de tinents d'alcalde de l'Ajuntament de Sant Ferriol
Exercici: 2023 Bop: 128-0 Edicte: 5395 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Exposició pública del Compte general de l'exercici econòmic 2022
Exercici: 2023 Bop: 115-0 Edicte: 5093 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Informació pública de sol·licitud de la llicència ambiental d'una planta d'aglomerat asfàltic
Exercici: 2023 Bop: 84-0 Edicte: 3568 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Exposició pública d'un projecte d'obres locals ordinàries (Núm. Exp. 2023/26)
Exercici: 2023 Bop: 84-0 Edicte: 3366 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la gestió dels residus municipals de Sant Ferriol
Exercici: 2023 Bop: 83-0 Edicte: 3553 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació definitiva del Pressupost general, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici econòmic 2023