Edictes al Butlletí Oficial de la Província de Girona

Exercici: 2023 Bop: 248-0 Edicte: 11434 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació definitiva de la modificació de diferents ordenances fiscals
Exercici: 2023 Bop: 216-0 Edicte: 9603 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació provisional de la imposició i establiment de la taxa per la prestació del servei de cementiri; així com també sobre l'aprovació provisional de l'ordenança
Exercici: 2023 Bop: 216-0 Edicte: 9602 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Informació pública sobre la modificació de les ordenances fiscals núm. 8, 9 i 16
Exercici: 2023 Bop: 195-0 Edicte: 8537 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2023
Exercici: 2023 Bop: 171-0 Edicte: 7482 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027
Exercici: 2023 Bop: 171-0 Edicte: 7479 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la gestió de residus municipals de Sant Ferriol
Exercici: 2023 Bop: 168-0 Edicte: 7464 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Informació pública de l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2023
Exercici: 2023 Bop: 167-0 Edicte: 7364 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres locals ordinàries (Núm. exp. 2023/26)
Exercici: 2023 Bop: 138-0 Edicte: 5932 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Nomenament de tinents d'alcalde de l'Ajuntament de Sant Ferriol
Exercici: 2023 Bop: 128-0 Edicte: 5395 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Exposició pública del Compte general de l'exercici econòmic 2022