Edictes al Butlletí Oficial de la Província de Girona

Exercici: 2024 Bop: 84-0 Edicte: 3575 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Exposició pública del pressupost per a l'exercici 2024, les bases d'execucio i la plantilla de personal
Exercici: 2024 Bop: 84-0 Edicte: 3573 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Exposició pública de l'expedient de modificacio de credits num. 2/2024 del pressupost, en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent liquid de tresoreria
Exercici: 2024 Bop: 76-0 Edicte: 3252 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació definitiva de l'Inventari municipal de béns i drets
Exercici: 2024 Bop: 76-0 Edicte: 3251 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació definitiva de l'Inventari municipal de camins
Exercici: 2024 Bop: 65-0 Edicte: 2534 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació definitiva de la imposició i establiment de la taxa per la prestació del servei de cementiri i de l'ordenança fiscal reguladora
Exercici: 2024 Bop: 50-0 Edicte: 1782 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'auxiliars administratius/ves de l'Ajuntament de Sant Ferriol
Exercici: 2023 Bop: 248-0 Edicte: 11434 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació definitiva de la modificació de diferents ordenances fiscals
Exercici: 2023 Bop: 216-0 Edicte: 9603 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació provisional de la imposició i establiment de la taxa per la prestació del servei de cementiri; així com també sobre l'aprovació provisional de l'ordenança
Exercici: 2023 Bop: 216-0 Edicte: 9602 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Informació pública sobre la modificació de les ordenances fiscals núm. 8, 9 i 16
Exercici: 2023 Bop: 195-0 Edicte: 8537 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2023