Informació al contribuent

CALENDARI DE COBRAMENT DELS DIFERENTS TRIBUTS ANY 2020

Calendari fiscal 2020

FINAL DE VOLUNTÀRIA AMPLIAT PER LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS DECRETADA PER L’ESTAT D’ALARMA

La data de final de voluntària ampliada que es visualitza és la que resulta de la pròrroga de l’estat d’alarma aprovada per RD 487/2020, de 10 d’abril (es declarava l’estat d’alarma fins al 26 d’abril de 2020). Les eventuals successives pròrrogues de l’estat d’alarma incidiran en el final de període de pagament voluntari. Per això, i per tal de no generar confusió, XALOC no actualitzarà, novament i de manera definitiva, la data del final del període de pagament voluntari ampliat que consta al web fins al moment en què l’estat d’alarma deixi de tenir efectes.

PAGAMENT DELS TRIBUTS

Quan el pagament del rebut es dugui a terme mitjançant CaixaBank o Banco Santander, es podrà utilitzar el tríptic que s’ha enviat al domicili del contribuent encara que en aquest document de pagament hi consti la data de final del període voluntari inicial (anterior a la data ampliada que consta al web de XALOC).

Per contra, si el pagament es vol realitzar en qualsevol altra entitat financera col·laboradora, el rebut que s’ha enviat al domicili de contribuent només es pot utilitzar com a màxim fins a la data que hi consta. Per això, si el pagament es vol dur en terme una vegada superada la data de final de voluntària que consta al rebut i dins del nou període de pagament ampliat, caldrà sol·licitar un nou document de pagament/rebut al CAU via telefònica (972 900 251) o via correu electrònic (cau@xalocgirona.cat).

Aclariments

Tots aquells rebuts domiciliats de quota tributària d’import igual o superior al que disposa l’ordenança fiscal corresponent es fraccionen d’ofici en els terminis i les dates indicades. Les persones interessades que en el moment de l’acreditació de l’impost (1 de gener) no el tinguin domiciliat i vulguin acollir-se a aquesta possibilitat podran fer-ho, prèvia presentació de la corresponent sol·licitud en aquest sentit. A aquests efectes, l’esmentada sol·licitud s’haurà d’adreçar a l’Ajuntament titular de l’ingrés o a XALOC un mes abans que s’iniciï el termini de pagament en període voluntari, o fins a la data indicada en l’ordenança fiscal del tribut o la general de gestió del seu municipi. Altrament, la sol·licitud tindrà efectes per al següent i posteriors exercicis tributaris.

Per a qualsevol aclariment us podeu adreçar:

AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL

Camí de Juïnyà, s/n

17850 Sant Ferriol

Tel. 972 590 951

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 15 h.


XALOC – Consell Comarcal de la Garrotxa

Av. Onze de Setembre, 22 – 17800 Olot

Tel. 972 274 993 | Fax. 972 271 594

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h.


XALOC – Oficina Central

C/ Sant Francesc, 29, 1a – 17001 Girona

Tel. 872 081 791 | Fax. 972 205 822

Horari: De dilluns a divendres de 8 a 15 h.