Exposició al públic de la “Memòria Tècnica d’actuacions en camins del Pla de Prevenció d’incendis Forestals de la Garrotxa”

Memòria tècnica d’actuacions en camins del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de la Garrotxa. Camí de Can Jou a Can Palomer de Dalt (19CRFR014)”, redactada pel senyor Esteve Costa Sala, enginyer agrònom i tècnic del Consorci Sigma, amb un pressupost total d’execució per contracte de TRENTA-MIL CINC-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS (30.589,03 €) IVA inclòs.

 

Podeu consultar la memòria a través del següent enllaç:

Memòria tècnica