Exposició al públic del projecte del Camí del Santuari

Projecte d’obres locals ordinàries de millora del camí del Santuari de Sant Ferriol, redactat per l’enginyer de camins, canals i ports, senyor Xavier Masip i Otzet, amb un pressupost d’execució per contracte de QUARANTA-VUIT MIL DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS (48.287,51 €) IVA inclòs.

 

Podeu consultar el projecte, a través dels enllaços següents:

Primera Part

Segona Part

Tercera part