Subvencions concedides per la Diputació de Girona a l’Ajuntament de Sant Ferriol:

Subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, per dur a terme les actuacions següents: “Adequació i pavimentació de camins de titularitat municipal” “Adequació habitatge masoveria Santuari de Sant Ferriol” 2. Subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, per dur a terme les actuacions següents: “Obres d’arranjament de camins de titularitat municipal […]

Exposició al públic de la “Memòria Tècnica d’actuacions en camins del Pla de Prevenció d’incendis Forestals de la Garrotxa”

Memòria tècnica d’actuacions en camins del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de la Garrotxa. Camí de Can Jou a Can Palomer de Dalt (19CRFR014)”, redactada pel senyor Esteve Costa Sala, enginyer agrònom i tècnic del Consorci Sigma, amb un pressupost total d’execució per contracte de TRENTA-MIL CINC-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS (30.589,03 €) IVA […]

Exposició al públic del projecte del Camí del Santuari

Projecte d’obres locals ordinàries de millora del camí del Santuari de Sant Ferriol, redactat per l’enginyer de camins, canals i ports, senyor Xavier Masip i Otzet, amb un pressupost d’execució per contracte de QUARANTA-VUIT MIL DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS (48.287,51 €) IVA inclòs.   Podeu consultar el projecte, a través dels enllaços següents: […]

Subvencions concedides per la Diputació de Girona a L’Ajuntament de Sant Ferriol

1- Subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018, per dur a terme les actuacions següents: – “Adquisició de l’antiga gasolinera de Fares” – “Obres d’arranjament del paviment del tram final del camí d’accés al Santuari de Sant Ferriol” – “Obres d’arranjament del gual del Molí nou de Sant Ferriol” 2- Subvenció del Fons […]

Anunci sobre actuacions municipals subvencionades per la Diputació de Girona

Per Decret del President de la Diputació de Girona, de data 18 de juliol de 2019, es va concedir a l’Ajuntament de Sant Ferriol una subvenció per a actuacions municipals motivades per circumstàncies meteorològiques de caràcter excepcional – any 2019, d’import total 6.011,80 euros. Les actuacions subvencionades que s’han dut a terme són l’arranjament dels […]

Subvencions concedides per la Diputació de Girona a l’Ajuntament de Sant Ferriol

1- Subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, per dur a terme les actuacions següents: – “Obres d’arranjament de diversos trams del camí del Sagrat cor i del Santuari” 2- Subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018, per dur a terme les actuacions següents: – “Obres d’arranjament de camins i neteja de cunetes […]

1 2