Anunci de la subvenció de la Generalitat de protecció civil

El Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament de Sant Ferriol una subvenció per al foment de la creació d’infraestructures de protecció civil, en el marc de la convocatòria de subvencions de l’any 2023 (ref. BDNS 657402), d’import 4.000,00 euros, per l’adquisició de mitjans i recursos per avisar i informar, acollir […]

SUBVENCIONS CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

L’Ajuntament de Sant Ferriol ha obtingut de la Diputació de Girona les següents subvencions: 1. Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2023 a) Fons de Cooperació Econòmica  37.710,25 € Despeses d’inversió: 19.710,25 € Despeses corrents: 18.000.00 € b) Fons per a actuacions en camins municipals 1.600,00 € c) Fons per a despeses de secretaria […]

Subvencions concedides per la Diputació de Girona a l’Ajuntament de Sant Ferriol:

Subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, per dur a terme les actuacions següents: “Adequació i pavimentació de camins de titularitat municipal” “Adequació habitatge masoveria Santuari de Sant Ferriol” 2. Subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, per dur a terme les actuacions següents: “Obres d’arranjament de camins de titularitat municipal […]

Exposició al públic de la “Memòria Tècnica d’actuacions en camins del Pla de Prevenció d’incendis Forestals de la Garrotxa”

Memòria tècnica d’actuacions en camins del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de la Garrotxa. Camí de Can Jou a Can Palomer de Dalt (19CRFR014)”, redactada pel senyor Esteve Costa Sala, enginyer agrònom i tècnic del Consorci Sigma, amb un pressupost total d’execució per contracte de TRENTA-MIL CINC-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS (30.589,03 €) IVA […]

Exposició al públic del projecte del Camí del Santuari

Projecte d’obres locals ordinàries de millora del camí del Santuari de Sant Ferriol, redactat per l’enginyer de camins, canals i ports, senyor Xavier Masip i Otzet, amb un pressupost d’execució per contracte de QUARANTA-VUIT MIL DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS (48.287,51 €) IVA inclòs.   Podeu consultar el projecte, a través dels enllaços següents: […]

Subvencions concedides per la Diputació de Girona a L’Ajuntament de Sant Ferriol

1- Subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018, per dur a terme les actuacions següents: – “Adquisició de l’antiga gasolinera de Fares” – “Obres d’arranjament del paviment del tram final del camí d’accés al Santuari de Sant Ferriol” – “Obres d’arranjament del gual del Molí nou de Sant Ferriol” 2- Subvenció del Fons […]

1 2